Vítejte na stránkách Mateřské školy u skřítka Jasánka

Aktuality

Co se děje v naší školce

AKCE V ŘÍJNU

4.10. proběhne depistáž pod vedením Mgr. Lenky Říhové z SPC Kamínek, 18.10. nás čeká muzikoterapie (cena 60,- Kč), v týdnu od 22. do 26. se budeme věnovat v rámci 100letého výročí českému jídlu a české kuchyni, 29.10. proběhne beseda o dravcích a sovách (cena 38,- Kč). Dle počasí také plánujeme "Drakiádu". Krásný říjen všem:)

AKCE V ZÁŘÍ

Budeme se věnovat adaptaci nově přijatých dětí, individuálně konzultovat vše s rodiči s cílem, aby se každé děťátko cítilo ve školce spokojeně a šťastně. 15.9. vítání občánků na radnici 17. - 21.9. výstava ovoce a zeleniny 24. - 27.9. "Ahoj Česko" - moje rodina, Jasánkova rodina 26.9. papoušci ve školce, cena 40,- Kč 

STRAVNÉ, ŠKOLNÉ

Termíny výběru stravného a školného na 1. pololetí školního roku 2018/2019 jsou : 3.9., 1.10.,1.11.,3.12. 2018, 2.1.2019. Platby jsou vybírány v hotovosti v mateřské škole od 6.30 do 16.00 hodin. Děkujeme.
Více

SKŘÍTKOVU ŠKOLIČKU NAVŠTĚVUJE 25 DĚTÍ

Děti vzděláváme dle školního vzdělávacího programu „Pět lístečků od Jasánka“, kdy se zaměřujeme na smyslovou a prožitkovou výchovu v duchu EVVO. Pět lístečků symbolicky představuje pět lidských smyslů (zrak, hmat, chuť, čich, sluch). Do vzdělávací nabídky zařazujeme dle tématu smyslovou hru, nabízíme tak dětem vnímání okolního světa různými smysly a snažíme se, aby toto vnímání bylo v souladu se zásadami ekologické a enviromentální výchovy a osvěty. Děti si vytváří pozitivní vztah nejenom ke kamarádům ve školce a k lidem, kteří je obklopují, ale také k životnímu prostředí a vytváří si také úctu k životu ve všech jeho formách. Naše školka používá bezpečnostní pomůcku Walkodile.

ATMOSFÉRA VE ŠKOLCE JE PŘÍJEMNÁ DĚTEM I DOSPĚLÁKŮM

Ve školce jsou čtyři dospěláci, kteří se dětem věnují. Prvořadým úkolem je, aby se dítě cítilo bezpečně a šťastně. V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

JSME A VŽDY BUDEME
OTEVŘENOU
ŠKOLKOU

Otevřenou pro děti, rodiče i veřejnost. Vítáme aktivní účast na vzdělávacích programech, při akcích i při běžné každodenní komunikaci. Děkujeme za dárky, pomoc a Váš úsměv.

SPOLUPRACUJEME SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, TŘEBOVSKÁ

Již několik let na základě projektu „My se školy nebojíme“ navštěvují děti základní školu, kde je pro ně vždy připravený program, např. čertování, velikonoční zajíček, čarodějnický rej apod..

PŘIJÍMÁME
NABÍDKY

Aktivně se účastníme akcí, které nabízí firmy a organizace z Ústí nad Orlicí. Pravidelně navštěvujeme divadla a kina, účastníme se výtvarných a sportovních soutěží, vítání občánků, exkurzí v nemocnici na dětském oddělení, plavecké výuky, hudebně-dramatických a výtvarných programů v ZUŠ, výstav v Hernychově vile apod.

MÁME OTEVŘENO OD 6. 30 DO 16. 00 HODIN

Rodičům doporučujeme vodit své děti do MŠ nejdéle do 8. 00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností. Omluvy dětí jsou přijímány do 7. 00 hodin. Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12. 00 do 12. 30 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14. 30 hodin.

ORGANIZACE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok začíná v pondělí 1. září 2017  a  končí 31. srpna 2018. Uzavřena bude v období Vánoc  a letních prázdnin.

Naši zaměstnanci

Jana Hůlková

paní školnice, pracovnice školní výdejny

Paní školnice studovala na Střední průmyslové škole v Ústí nad Orlicí, obor management. Studium má ukončené maturitou. Paní školnice má ráda přírodu, vycházky se svými pejsky a je maminkou dvou dětí.

Ilona Voleská

paní učitelka

Paní učitelka vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli a po celý život pracuje s dětmi v mateřské školce, největší zálibou jsou pro ni vycházky v přírodě a po horách.

Miroslava Horáková, DiS.

paní ředitelka

Paní ředitelka vystudovala Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí, Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, největší zálibou je pobyt v přírodě, zdravý životní styl a kreativní činnosti.

Daniela Čermáková

paní učitelka

Paní učitelka vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Pracovala na základní a mateřské škole jako učitelka i jako vychovatelka. Největší zálibou je pobyt v přírodě, turistika, také hudba. Zajímá se o aromaterapii, zdravý životní styl.

GDPR

 Mateřská škola u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136, příspěvková organizace, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá  dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky fskk3bb, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: msnerudova@seznam.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Nerudova 136, Ústí nad Orlicí, 562 03, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Nerudova 136, Ústí nad Orlicí. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

– na přístup k osobním údajům,
– na opravu osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů,
– na omezení zpracování osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
– na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz