PROSINEC

30.11.2021

Předškolák zvládne:

  • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
  • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
  • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
  • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
  • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
  • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
  • pracuje samostatně
  • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
  • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
  • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí